knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

Produzenje roka za dostavljanje izvestaja za statisticke u druge potrebe sa 02.03.15. na 31.03.2015.

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. - 4. februar 2015

Agencija za privredne registre obaveštava sve obveznike primene Zakona o računovodstvu, da je Ministarstvo finansija dalo preporuku Agenciji za privredne registre da, izuzetno, rok za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, bude produžen do 31. marta 2015. godine.

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe uslovile su objektivne okolnosti koje prate uspostavljanje veoma složenog Posebnog informacionog sistema Agencije, koji treba da podrži potpuno elektronsku komunikaciju sa obveznicima primene Zakona o računovodstvu, koji je propisao:

potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati 30 podzakonskih akata,potpunu transparentnost svih finansijskih izveštaja i dokumentacije,
finansijski izveštaj kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika,
dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije Agenciji isključivo u elektronskom obliku.
Složenost ovog sistema povećava i odredba Zakona o računovodstvu koja propisuje da mikro pravna lica mogu, i u 2015. godini, svoje izveštaje za statističke i druge potrebe i finansijske izveštaje sa dokumentacijom, da dostave i u:

hibridnom obliku (elektronskom i papirnom obliku istovremeno), odnosno u elektronskom obliku ali bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, koji te izveštaje potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom, i
samo u papirnom obliku, koje zakonski zastupnik potpisuje svojeručnim potpisom i Agenciji dostavlja poštom.
Agencija će potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje.

Na kraju, podsećamo i, da prema dostupnim informacijama, značajan broj obveznika primene Zakona o računovodstvu još uvek nije obezbedio kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika, pa je produženjem roka ostavljeno dodatno vreme da tu obavezu ispune.


izvor: www.apr.gov.rs