knjigovodstvo subotica
knjigovodsvo suboticaTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica

NOVI UPLATNI RACUN ZA POREZ PO ODBITKU OD 01.03.2014.

Propisan je jedinstven
uplatni račun za porez po odbitku
(postavljeno 25. februara 2014. godine)
U „Sl. glasniku RS", br. 20/14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, koji je stupio na snagu od 22. februara 2014. godine, s tim što se određene odredbe primenjuju od 1. marta 2014. godine. Ovim pravilnikom, propisan je jedinstveni uplatni račun za porez po odbitku, izvršene su izmene kod uplatnih računa za porez na imovinu i kod uplatnih računa za doprinose osnivača privrednih društava za koje privredno društvo vrši plaćanje doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
1. Jedinstveni uplatni račun za porez po odbitku
Dopunama odredbe člana 14a Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS", br. 104/11, ... i 120/13, u nastavku teksta: Pravilnik), propisan je jedinstveni uplatni račun za porez po odbitku, na koji će se uplaćivati sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, i to:
- 840-4848-37 ili
- 840000000000484837 - za elektronsko plaćanje.
Uplata poreza i doprinosa po odbitku na novopropisani jedinstveni račun vršiće se od 1. marta 2014. godine, kada će početi da se koristiti i nova šifra plaćanja 254.
Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, propisana je novim članom 19b Pravilnika, a sastoji se iz četiri dela, i to:
• dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;
• jednocifreni prefiks;
• šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;
• jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.
U skladu sa ovim izmenama, izvršene su izmene i u Prilogu 1 i Prilogu 2 Pravilnika. U Prilogu 1- Plan računa za uplatu javnih prihoda, posle rednog broja 800. propisan je novi redni broj 800a:
800a 840 4 848 37 Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku 54 4 PU
U Prilogu 2 - Struktura elementa poziv na broj odobrenja, posle rednog broja 4, propisan je redni broj 5:
5. Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku 97 KK - N(1) - N(16) - C(1)
gde je:
- KK - dvocifreni kontrolni broj izračunat po modelu 97;
- N (1) - jednocifreni prefiks;
- N (16) - šesnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;
- C (1) - jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.
2. Uplatni računi za porez na imovinu
U Prilogu 1 Pravilnika, promenjen je opis kod uplatnog računa pod rednim brojem 37, tako da se na uplatni račun broj 840-713121843-57, vrši uplata poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige. Do ovih izmena, u opisu navedenog uplatnog računa bilo je propisano da se on koristi za uplatu poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica.
Prelaznim i završnim odredbama člana 7. stav 1. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika, propisano je da se na uplatni račun pod rednim brojem 37. broj 840-713121843-57 - Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, plaća porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) fizičkih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine, koji se utvrđuje rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
Kod uplatnog računa na rednom broju 38, takođe je promenjen je opis, tako da se uplatni račun broj 840-713122843-64, primenjuje za uplatu poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige. Do ovih izmena Pravilnika, na pomenuti uplatni račun bilo je propisano da se vrši uplata poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica.
Prelaznim i završnim odredbama člana 7. stav 2. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika, propisano je da se na uplatni račun pod rednim brojem 38. broj 840-713122843-64 - Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, plaća porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) pravnih lica za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, kao i porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige za 2014. godinu i za naredne poreske godine koji obveznici utvrđuju samooporezivanjem.
U skladu sa prelaznim i završnim odredbama člana 7. stav 3. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika, porez na imovinu za zemljište za period zaključno sa 31. decembrom 2013. godine plaća se na uplatni račun pod rednim brojem 11, broj 840-711147843-13 - Porez na zemljište.
Takođe, izmenama Pravilnika propisano je da se brišu uplatni računi pod rednim br. 38a do 38g u Prilogu 1, i to:
• 38a 840-713123843-71 - Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji ne vode poslovne knjige;
• 38b 840-713124843-78 - Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji ne vode poslovne knjige;
• 38v 840-713125843-85 - Porez na imovinu - na neizgrađeno zemljište obveznika koji vode poslovne knjige;
• 38g 840-713126843-92 - Porez na imovinu (osim na neizgrađeno zemljište), obveznika koji vode poslovne knjige.
3. Propisani su novi uplatni računi za doprinose osnivača privrednih društava za koje privreedno društvo plaća doprinose
U Prilogu 1 Pravilnika, izvršene su izmene na red. br. 240, 243, 244b, 244v i 244g, kojima se ponovo vrše izmene uplatnih računa za osnivače, odnosno članove privrednog društva za koje privredno društvo vrši obračun i plaćanje doprinosa najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. S obzirom na izvršene izmene, uplata doprinosa za PIO vršiće se na uplatni račun broj 231.
U skladu sa ovim izmenama, počev od 22. februara 2014. godine, u slučajevima kada privredno društvo vrši obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, koji rade u svom privrednom društvu bez zasnivanja radnog odnosa, najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, uplata doprinosa vrši se na sledeće uplatne račune:
• 231. 840-721313843-74
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos;
• 240. 840-721323843-47
Doprinos za zdravstveno osigurawe lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinos;
• 243. 840-721331843-06
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno članova privrednog društva, po rešenju Poreske uprave, kao i lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednog društva, za koje privredno društvo obračunava i plaća doprinose.
Nakon izvršenih izmena kod red. br. 244b, 244v i 244g, ovi uplatni računi se isključivo koriste za plaćanje doprinosa samooporezivanjem za preduzetnike koji vode poslovne knjige. U nastavku dajemo opis ovih računa, nakon izvršenih izmena.
• 244b 840-721342843-83
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje samooporezivanjem, za lica, koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost;
• 244v 840-721351843-49
Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, a porez plaćaju samooporezivanjem;
• 244g 840-721361843-22
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti samooporezivanjem lica koja samostalno obavljaju delatnost.