knjigovodstvo
knjigovodsvoTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica


Obaveštenja knjigovodstvene agencije Economic

prva strana predhodna strana
/19
sledeća strana poslednja strana

Poreski aspekt date humanitarne pomoci poplavljenim podrucjima

Vlada Republike Srbije objavila je informaciju o računima na koje se može vršiti uplata pomoći:

1) Dinarski račun: 840-3546721-89,

svrha uplate: "Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplave" (prema našem mišljenju, kao šifru plaćanja treba navesti 253);

2) Devizni račun: 01-504619-100193230-000000-0000,

namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava

Za slanje iz inostranstva: Uputstvo na sajtu Vlade Srbije:
http://www.srbija.gov.rs/pages/popupimage_popup.php?id=209921.


Pored toga, otvoren je SMS broj za pomoć za sve mreže: 1003 (cena 100 dinara).Poreski aspekt date pomoći
U nastavku dajemo osnovna objašnjenja poreskog aspekta, u skladu sa trenutno važećim propisima, kako davaoci imali u vidu poreske posledice koje ih očekuju prilikom davanja humanitarne pomoći.
Pre svega, poreski tretman je različit u zavisnosti od načina davanja (u novcu ili dobrima) i primaoca pomoći, odnosno da li se pomoć upućuje fizičkom licu, pravnom licu, ili preko namenskog računa koji je Republika Srbija otvorila za pomoć nastradalima.
Ukoliko pravno lice ili preduzetnik želi da izvrši pomoć uplatom u novcu na namenski račun Republike Srbije, nema obaveze plaćanja niti jednog poreza.
Naime, naknada u novcu koja nema karakter naknade za promet nije predmet oporezivanja, prema Zakonu o PDV („Sl. glasnik RS", br. 84/04, ... i 108/13). Sa druge strane, rashod koji po tom osnovu evidetiraju pretplatnici u svojim poslovnim knjigama, priznaje se u poreskom bilansu do 5% ukupnog prihoda, shodno odredbama člana 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS", br. 25/13, ... i 108/13) i mišljenju Ministarstva finansija broj 430-07-331/2010-04 od 19.01.2011. godine, čiji najvažniji deo citiramo:
"S tim u vezi, u konkretnom slučaju, rashodi obveznika učinjeni na ime humanitarne pomoći i to uplatom novca na račune (koji su otvoreni za posebne namene) preko kojih se prikupljaju novčana sredstva shodno odluci gradonačelnika grada Kraljeva (koja je doneta u skladu sa propisima o budžetskom sistemu), pri čemu se ta novčana sredstva isključivo koriste za sanaciju elementarne nepogode - zemljotresa na području grada Kraljeva, prema našem mišljenju predstavljaju rashode koji se priznaju u poreskom bilansu u iznosu i na način propisan odredbom člana 15. st. 1. i 2. Zakona."
Isti poreski tretman postoji i ukoliko pretplatnik (pravno lice ili preduzetnik) želi da izvrši pomoć uplatom u novcu humanitarnoj organizaciji koja je registrovana za te namene, uz ispunjenje propisanih uslova. (Misljenje dato za pomoc nakon posledica zemljotresa u Kraljevu - odnosi se takodje i na posledice poplava u Republici Srbiji) Međutim, ukoliko se pomoć u novcu isplati pravnom licu ili organizaciji koja nije registrovana za humanitarne namene, ili fizičkom licu, takav rashod ne bi mogao da se prizna u poreskom bilansu.
Sa druge strane, ukoliko je primalac poklona (humanitarne pomoći) Republika Srbija, ili privredni subjekt koji je po osnovu te pomoći iskazao prihode u svojim poslovnim knjigama, ili fizičko lice, ne plaća se ni porez na poklon (obveznik poreza na poklon je primalac poklona, ako se prema Zakonu o porezima na imovinu plaća porez).
Ukoliko pravno lice ili preduzetnik želi da izvrši pomoć u dobrima (robi, materijalu, zalihama i dr.) po osnovu kojih je kao obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza (bez obzira da li je to pravo zaista i ostvareno), dužan je da obračuna i plati PDV, s obzirom da se u tom slučaju promet bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu. Sa druge strane, ukoliko nabavlja nova dobra sa namerom da ih pokloni za humanitarne namene, nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ali nema ni obaveze obračunavanja PDV prilikom predaje tih dobara u vidu humanitarne pomoći. Takođe, priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu ovakvih izdataka vrši se uz ispunjenje istih onih uslova koji važe i kod donacija u novcu.
Ukoliko pravno lice ili preduzetnik izvrši pomoć u novcu ili dobrima neposredno fizičkom licu, ne postoji obaveza obračunavanja poreza na dohodak građana, s obzirom da je članom 9. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS", br. 24/01, ... i 108/13), predviđeno da se porez ne plaća po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja. Takođe, za to fizičko lice ne postoji ni obaveza plaćanja poreza na poklon.
Ovo poresko izuzimanje primenjuje se kod davanja pomoći zaposlenima i drugim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to u ukupnom iznosu date pomoći, pod uslovom da je fizičko lice pretrpelo štetu na imovinu usled elementarnih nepogoda, o čemu treba da postoji pisani akt.
Odredbama člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti («Sl. glasnik RS», br. 31/01 i 5/05), propisano je da poresko izuzimanje po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine može ostvariti lice koje je pretrpelo uništenje ili oštećenje imovine usled elementarnih nepogoda (poplava, odron, zemljotres, grad i dr.) ili drugih vanrednih događaja (požar, ratna i druga razaranja i dr.) ako je:
1) činjenično stanje nastanka i uzroka uništenja ili oštećenja imovine utvrđeno i procena visine štete izvršena od strane nadležnog organa (MUP ili drugi nadležni državni organi, stručna komisija ili drugi nadležni organ davaoca pomoći i sl.) i to konstatovano u pisanom aktu (rešenje, zapisnik i dr.);
2) nadležni organ davaoca pomoći doneo odluku o davanju i visini pomoći, osnovanu na kolektivnom ugovoru, odnosno opštem aktu i na činjeničnom stanju o nastaloj šteti, njenom uzroku i visini, koje je utvrđeno aktom iz tačke 1) ovog člana.
Međutim, u ovom slučaju rashodi po tom osnovu se neće priznati u poreskom bilansu davaoca pomoći- poreskog obveznika, s obzirom da se izdaci ne vrše humanitarnim organizacijama registrovanim za te namene niti korišćenjem organizovane pomoći države, preko namenskog računa.

Predložene izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Ukidanje ranije propisanih olakšica

Istovremeno sa propisivanjem nove olakšice, predloženo je ukidanje nekih ranije propisanih olakšica.
Naime, početkom primene novih olakšica, prestaje primena olakšica za zapošljavanje pripravnika u skladu sa sada važećim članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i članom 45a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZOD). Takođe, predloženo je ukidanje olakšica koje su sada propisane za zapošljavanje lica starijih od 45, odnosno 50 godina, u skladu sa članom 21d ZPDG, odnosno članom 45 ZOD.
Poslodavac koji do 1. jula 2014. godine stekne pravo na navedene (stare) olakšice iz čl. 21v i 21d ZPDG, odnosno čl. 45 i 45a ZOD, moći će da ih koristi u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Predlozene izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Olakšice za zapošljavanje novih lica
Predlozima obaju zakona predložene su iste olakšice za zapošljavanje novih lica. Naime, poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine.
Nove olakšice biće u primeni od 1. jula 2014. godine, što znači da su oročene na period od dve godine.
Poslodavac će imati pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa, i to:
- 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
- 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
- 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.
Novozaposlenim licem smatraće se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.
Novozaposlenim licem neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.
Olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.
Olakšicu može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.
Predložena su i sledeća pravila:
- povraćaj plaćenih poreza i doprinosa vršiće se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu;
- poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari novu olakšicu;
- olakšicu ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Predlozene izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - Nove stope doprinosa

Prema obrazloženju predlagača zakona, sa ciljem optimizacije transfera sredstava iz budžeta predložena je izmena visine stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24% na 26% i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3%, čime se povećava održivost sistema obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja bez povećanja ukupnog fiskalnog opterećenja zarada.
Dakle, predloženo je da se stopa doprinosa za PIO poveća na 26%, odnosno kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, stopa se povećava sa 13% na 14% (za osiguranika), odnosno sa 11% na 12% (za poslodavca). Istovremeno, stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje smanjuje se sa 12,3% na 10,3%, odnosno kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu, stopa se smanjuje sa 6,15% na 5,15%.
Predloženo je da se nove stope doprinosa primenjuju već od 1. juna 2014. godine. Izuzetno od toga, kod obračuna i isplata zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno naknade plate, nove stope doprinosa primenjivaće se počev od obračuna i isplata za mesec jun 2014. godine.

Najniža osnovica socijalnih doprinosa maj-jul 2014

Najniža osnovica doprinosa za socijalno osiguranje od 1.5.2014. do 31.7.2014, odnosno do objavljivanja novih podataka iznosi 20.198 dinara.

prva strana predhodna strana
/19
sledeća strana poslednja strana