knjigovodstvo
knjigovodsvoTelefon/Fax:
024/528-419
064/255-70-14
063/81-04-877
Subotica


Obaveštenja knjigovodstvene agencije Economic

prva strana predhodna strana
/20
sledeća strana poslednja strana

Sta je to kvalifikovani elektronski potpis?

Šta je kvalifikovani elektronski potpis?


U cilju olakšanja komunikacije sa državnom upravom i uštede u vremenu i troškovima, elektronsko poslovanje uveden je u određene sfere rada pre više od godinu dana.
Najveći obim i efekte ovog procesa imaju predaja poreskih prijava za poreze po odbitku i PDV-a, koji se obavezno predaju elektronski korišćenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa zastupnika ili ovlašćenog lica.

Od ove godine, prvi put, i predaja finansijskih izveštaja podrazumeva njihovo potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom.
Kvalifikovani elektronski potpis je skup šifrovanih podataka koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe. Elektronski potpis ne predstavlja skenirani potpis te osobe, već skup šifriranih podataka, koji korisniku nije vidljiv tokom korišćenja.
Potpisivanje dokumenata elektronskim potpisom najsličnije je, sa korisničke strane, potpisivanju naloga za plaćanje u elektronskom bankarstvu. Prilikom predaje dokumenta kroz namenske programe za ovu svrhu, sam program zahteva od korisnika da ubaci odgovarajući nosač elektronskog potpisa u čitač i da unese sigurnosnu šifru (PIN kod). Nakon provere isravnosti šifre, program potpisuje dokument, i vrši njegovu predaju. Korisnik vidi samo potvrdu da je dokument potpisan i predat.
Kvalifikovani elektronski potpis može biti pohranjen na pametnoj (čipovanoj kartici), disku, USB stiku. Kvalifikovani elektronski potpis možete nabaviti u sertifikovanim kućama za izdavanje elektronskog potpisa, a to su Pošta Srbije, Privredna komora Srbija, Halcom i MUP Republike Srbije.
Na sajtu svake od ovih kuća nalaze se uputstva o vađenju elektronskog potpisa, uslovima nabavke i različitim opcijama koje možete izabrati.
Potrebno je najčešće predati zahtev i potpisati ugovor sa sertifikacionim telom.
Ukoliko imate čipovanu ličnu kartu, ona može biti nosač Vašeg elektronskog potpisa. Potrebno je da proceduru “ubacivanja” podataka o elektronskom potpisu obavite u MUP-u, a ova usluga je besplatna.
Kvalifikovani elektronski potpis vezuje se za matični broj građana, JMBG. Ovo može biti problem za strance koji žele da obezbede kvalifikovani elektronski potpis, jer nemaju JMBG. U tom slučaju, potrebno je da strani državljanin prijavi boravak u Republici, ishoduje matični broj za strance i zatim na osnovu njega i kvalifikovani elektronski potpis.
Podsećamo sve korisnike da je rok za predaju finansijskih izveštaja za statističke potrebe, 31.03.2015. godine, prvi momenat kada će svakom direktoru malog, srednjeg i velikog preduzeća trebati kvalifikovani elektronski potpis kako bi izveštaji bili predati. Direktori mikro pravnih lica i preduzetnika mogu još ove godine da predaju ručno potpisane izveštaje u papirnoj formi.
Finansijske izveštaje obavezno potpisuje preduzetnik i zakonski zastupnik (direktor) lično. Nije moguće ovlastiti drugo lice da svojim elektronskim potpisom potpiše finansijske izveštaje (bilanse, završni račun).

Produzenje roka za dostavljanje izvestaja za statisticke u druge potrebe sa 02.03.15. na 31.03.2015.

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015. - 4. фебруар 2015

Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године.

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе условиле су објективне околности које прате успостављање веома сложеног Посебног информационог система Агенције, који треба да подржи потпуно електронску комуникацију са обвезницима примене Закона о рачуноводству, који је прописао:

потпуно нови систем финансијског извештавања чије ближе уређивање прати 30 подзаконских аката,потпуну трaнспарентност свих финансијских извештаја и документације,
финансијски извештај као електронски документ потписан квалификованим електронским потписом законског заступника,
достављање финансијских извештаја и документације Агенцији искључиво у електронском облику.
Сложеност овог система повећава и одредба Закона о рачуноводству која прописује да микро правна лица могу, и у 2015. години, своје извештаје за статистичке и друге потребе и финансијске извештаје са документацијом, да доставе и у:

хибридном облику (електронском и папирном облику истовремено), односно у електронском облику али без квалификованог електронског потписа законског заступника, који те извештаје потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом, и
само у папирном облику, које законски заступник потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом.
Агенција ће потпуну функционалност Посебног информационог система обезбедити до 28. фебруара 2015. године, и заједно са Техничким упутством за његову примену, обвезницима примене Закона о рачуноводству ставити на располагање.

На крају, подсећамо и, да према доступним информацијама, значајан број обвезника примене Закона о рачуноводству још увек није обезбедио квалификовани електронски потпис законског заступника, па је продужењем рока остављено додатно време да ту обавезу испуне.


извор: www.apr.gov.rs

Razlike izmedju racunovodstvenog i poreskog obracuna dobiti

Postoje dva nezavisna obračuna dobiti. Jedan je računovodstveni a drugi poreski. Detalje računovodstvenog obračuna definišu računovodstveni propisi i sama firma svojim pravilnikom o računovodstvu. Poreski obračun se vrši na posebnim obrascima – poreskom bilansu i poreskoj prijavi a uređen je odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Njegov rezultat je takozvana oporeziva dobit koja predstavlja osnovicu poreza na dobit.
Kada se od ukupno ostvarenih prihoda oduzmu ukupno učinjeni troškovi tokom poslovne godine dobija se računovodstveni dobitak ili gubitak. Međutim, država je odredila neke korekcije prihoda i troškova koji se koriste prilikom obračuna kako bi se sprečile zloupotrebe. Na primer, Zakonom o porezu na dobit definiše se maksimalan iznos troškova reprezentacije i troškova za reklamu i propagandu koji se može koristiti prilikom obračuna oporezive dobiti. Ovi iznosi su sledeći:
troškovi reprezentacije priznaju se u maksimalnom iznosu od 0,5% poslovnih prihoda
troškovi reklame i propagande priznaju se u maksimalnom iznosu od 10% poslovnih prihoda.
Reči “priznaju se” znače da firma koja ima ove troškove iznad definisane granice, može u ukupnom iznosu da ih proknjiži u svom knjigovodstvu, ali prilikom računanja oporezive dobiti koja predstavlja osnovicu poreza na dobit ima pravo da uzme samo iznos ovih troškova do definisane granice. Na taj način, iznos troškova preko cenzusa direktno povećava oporezivu dobit, pa samim tim i iznos poreza na dobit koji firma treba da plati.

Pored troškova reklame, propagande i reprezentacije, poreski propisi zahtevaju i drugačiji obračun troškova amortizacije, nepriznavanje troškova koji nisu učinjeni u poslovne svrhe ili nisu pravilno dokumentovani, ograničenja troškova članarina poslovnim udruženjima, troškova učinjenih u kulturne, zdravstvene i slične svrhe, kao i nekoliko drugih ograničenja u visini troškova i prihoda koji se priznaju u svrhu obračuna oporezive dobiti.

Uspesno startovao tranzit bez papira

Primena Novog kompjuterizovanog sistema na nacionalnom nivou uspešno je počela u ponoć 25. januara 2015. godine. Nije bilo zastoja, tranzit se odvijao bez problema i do ovog trenutka na nov način obrađeno je gotovo 2.000 carinskih deklaracija. To znači da se sada u redovnom postupku, u tranzitu, mora koristiti elektronska deklaracija umesto papirne dokumentacije.
Zahvaljujući naporima Uprave carina sve carinske ispostave uključene su u sistem NCTS, trenutno ukupno 30 špedicija elektronski podnosi tranzitne deklaracije, a još 70 je dobilo odobrenje za elektronsku komunikaciju sa Upravom carina, što praktično znači da je pitanje trenutka kada će se uključiti u novi sistem.
Poučena iskustvom susednih zemalja koje su i same morale da počnu da primenjuju Novi kompjuterizovani sistem kao preduslov za priključenje EU, Uprava carina Srbije je preduzela sve mere predostrožnosti kako bi sprečila eventualne zastoje na granici.
Zaposleni koji su direktno uključeni u primenu, kao i rukovodioci carinske službe u prethodnih 24 sata aktivno dežuraju da bi se potencijalni problemi otklanjali na licu mesta, a gužve sprečile. Svi su bili u pripravnosti da ukoliko iz nekog razloga sistem elektronske razmene podataka bude nedostupan, postupak sprovedu u starom sistemu (ISCS), međutim prvi podaci ukazuju na to da je ovakva intervencija bila potrebna u svega 142 slučaja.
Uprava carina je tokom četiri meseca pilot faze projekta ponudila svaku vrstu podrške privredi za korišćenje NCTS: edukaciju za špedicije i transportere, besplatnu aplikaciju za mala i srednja preduzeća, kao i tzv. „Help desk“ servis koji je moguće kontaktirati za sva pitanja u vezi sa primenom novog sistema.
Realna su očekivanja da se uspešnom implementacijom NCTS poveća konkurentnost Koridora 10 u odnosu na ostale koridore u regionu, a samim tim ostvari i veći profit od tranzita kao važne privredne delatnosti.

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI ZNOSI

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

63.214,00

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.837,00

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

9.031,00

- Neoporezivi iznos zarade

11.433,00

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.612,00

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.168,00

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.322,00

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

36.123,00

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

9.031,00

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

18.060,00

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.420,00

prva strana predhodna strana
/20
sledeća strana poslednja strana